Sổ cái kế toán


Là một sổ ghi chép vật lý hoặc điện tử, chứa đựng danh sách các giao dịch và số dư điển hình của các tài khoản tài chính. Chuỗi khối Bitcoin là một sổ cái phi tập trung và phân phối đầu tiên.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm