Biên lợi nhuận

Biên lợi nhuận là khoản tiền được thêm vào mức giá vốn để có được mức giá bán cuối cùng. Biên lợi nhuận là lợi nhuận gộp của bạn. Chỉ số này có thể được tính toán thành một tỷ lệ phần trăm hoặc thành một lượng tiền pháp định. Tỷ lệ phần trăm được tính toán từ mức giá bán cuối cùng. Biên lợi nhuận có thể âm hoặc dương. Biên lợi nhuận âm có nghĩa là bạn bán món hàng ở dưới mức giá vốn cho người mua.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm