Người dùng đáng tin cậy/bị chặn

Việc tin tưởng người dùng là một phương pháp tốt để kết nối với những người mua/bán mà bạn đã có trải nghiệm giao dịch tốt. Các đề nghị của họ sẽ được ưu tiên trên trang đề nghị. Chặn người dùng là một cách tốt để không gặp lại những người mua/bán mà bạn không có trải nghiệm tốt. Nếu bạn bán tiền điện tử, đề nghị của bạn sẽ không hiển thị với họ. Nếu mua tiền điện tử, bạn sẽ không thấy được những đề nghị của họ.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm