Hướng dẫn giao dịch

Hướng dẫn giao dịch là những yêu cầu cụ thể và chi tiết, chúng xuất hiện khi giao dịch mới bắt đầu. Đó là những yêu cầu được đặt ra để người mua tuân thủ khi họ thanh toán cho người bán. Người dùng nên viết hướng dẫn giao dịch chi tiết nhất có thể để tránh nhầm lẫn trong quá trình giao dịch.

Hướng dẫn của đề nghị khác với điều khoản đề nghị, hướng dẫn phải được thiết lập trước khi giao dịch diễn ra. Điều khoản đề nghị có thể có thể được đề cập tới sau khi giao dịch bắt đầu.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm