Biên lai công khai

Một tin nhắn thông báo rằng bên mua đã nhận được bitcoin và cuộc trao đổi hoặc giao dịch đã thành công.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm