Địa chỉ công khai

Một địa chỉ bitcoin công khai là hàm băm bằng mật mã của khóa công khai. Thông thường, địa chỉ công khai bắt đầu với số "1". Có thể ví địa chỉ công khai như một địa chỉ email. Địa chỉ này có thể được đưa lên bất cứ đâu để nhận bitcoin từ ai đó, cũng giống như gửi email tới một địa chỉ email vậy.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm