Đào


Đào bitcoin là quá trình sử dụng phần cứng máy tính để thực hiện các tính toán toán học cho mạng lưới Bitcoin, nhằm xác nhận các giao dịch. Các thợ đào thu thập phí giao dịch đối vơi những giao dịch mà họ xác nhận và được trao thưởng bitcoin cho mỗi khối mà họ xác minh.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm