Google authenticator (GA)

Google Authenticator là một ứng dụng di động cung cấp dịch vụ xác thực hai bước, dựa vào thuật toán mã số một lần dựa trên thời gian và thuật toán mã số một lần dựa trên HMAC (thuật toán sử dụng hàm mã hóa) để xác minh người dùng các ứng dụng của Google.

Authenticator cung cấp các mã số từ sáu tới tám ký tự mỗi lần. Người dùng phải nhập mã này cùng với tên người dùng và mật khẩu thì mới đăng nhập được vào dịch vụ của Google hoặc các trang web khác. Authenticator cũng có thể tạo ra mã cho các ứng dụng của bên thứ ba, ví dụ như các trình quản lý mật khẩu hoặc dịch vụ lưu trữ tệp. Các phiên bản trước của Google Authenticator là phần mềm nguồn mở, tuy nhiên những bản phát hành tiếp theo là độc quyền.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm