Địa chỉ ví Bitcoin

Một tổ hợp chữ cái và chữ số để nhận và gửi Bitcoin. Một địa chỉ Bitcoin có thể được chia sẻ công khai, và giống như gửi một tin nhắn tới một địa chỉ email, bạn có thể cung cấp một địa chỉ Bitcoin cho mọi người để họ gửi Bitcoin cho bạn.

Sau đây là ví dụ về một địa chỉ ví Bitcoin:
3F1tAaz5x1HUXrCNLbtMDqcw6o12Nn4xqX
Một địa chỉ ví cũng có thể được hiển thị dưới dạng mã QR.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm