Địa chỉ ví Bitcoin

Một tổ hợp gồm chữ cái và chữ số mà bitcoin có thể được gửi tới, hoặc gửi đi từ đó. Địa chỉ bitcoin có thể được chia sẻ công khai, bạn có thể gửi địa chỉ này như gửi tin nhắn hoặc email tới những ai muốn gửi bitcoin cho bạn. Một tổ hợp gồm chữ cái và chữ số mà bitcoin có thể được gửi tới, hoặc gửi đi từ đó. Địa chỉ bitcoin có thể được chia sẻ công khai, bạn có thể gửi địa chỉ này như gửi tin nhắn hoặc email tới những ai muốn gửi bitcoin cho bạn.

Sau đây là ví dụ về địa chỉ bitcoin 3F1tAaz5x1HUXrCNLbtMDqcw6o12Nn4xqX

Một địa chỉ ví cũng có cả dạng mã QR.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm