Người bán (Nhà cung cấp)

Một người bán hoặc nhà cung cấp là ai đó bán tiền điện tử của họ trong giao dịch. Trách nhiệm của họ là tự động giải ngân tiền điện tử khỏi khế ước lưu giữ sau khi xác minh khoản thanh toán. Nếu người bán hoặc nhà cung cấp không giải ngân tiền điện tử, khoản tiền này sẽ vẫn nằm trong khế ước lưu giữ.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm