Hàm băm

1) Định danh duy nhất của một giao dịch Bitcoin.
2) Một hàm toán học được các thợ khai thác Bitcoin thực hiện trên các khối để bảo mật cho mạng lưới.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm