Tiền pháp định


Fiat hay tiền pháp định là loại tiền tệ mà một chính phủ tuyên bố là tiền pháp định, tuy nhiên giá trị của chúng không tới từ một loại hàng hóa vật chất nào. Giá trị của tiền pháp định đến từ mối quan hệ giữa bên cung và cầu chứ không tới từ giá trị của vật liệu làm nên tiền. Tiền pháp định chỉ có giá trị vì chính phủ duy trì giá trị đó hoặc do sự đồng thuận của hai bên. Ban đầu, tiền pháp định được sử dụng như một phương án thay thế cho tiền hàng hóa.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm