Xác minh danh tính/Chống rửa tiền - KYC/AML

Viết tắt của “Hiểu rõ Khách hàng của Bạn”. Đây là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách một doanh nghiệp nhận diện và xác minh danh tính của một khách hàng. KYC là một phần của AML.

AML là viết tắt của Anti-Money Laundering (Chống rửa tiền). Chống rửa tiền đề cập tới một tập hợp các luật lệ, quy định và thủ tục nhằm ngăn ngừa tội phạm khỏi hành vi ngụy tạo những khoản tiền hợp pháp thành khoản thu nhập chính đáng. 

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm