Kailangan ba ang beripikasyon ng ID?

Hinihimok namin ang lahat ng user na beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunman, ang beripikasyon ay ipinag-uutos sa sumusunod na kaso:

  • Mga user na umabot sa katumbas nang 1,500 USD sa volume ng trade o aktibidad ng wallet kada taon ay dapat kumumpleto ng beripikasyon ng ID.
  • Ang mga user na umabot sa 10,000 USD sa volume ng trade o aktibidad ng wallet kada taon ay dapat kumumpleto beripikasyon ng ID at adres.
  • Ang mga user na umabot sa mas mataas na volume ng trade o nakibahagi sa tiyak na aktibidad ng wallet ay sasailalim sa pinahusay na due diligence at maaaring hilingan ng karagdagang impormasyon, kabilang ang beripikasyon ng video. 
  • Ang trading bitcoin ng mga user para sa cash sa personal at cash sa pamamagitan ng sulat para sa mga trade na mas mataas sa 50 USD ay dapat kumpletuhin ang ID at beripikasyon ng ID.
  • Ang mga user na gustong lumikha ng alok para bumili ng bitcoin ay dapat kumpletuhin ang beripikasyon ng ID.
  • Ang mga user na gustong lumikha ng alok para bumili o magbenta ng bitcoin para sa cash sa personal at cash sa pamamagitan ng sulat ay dapat kumumpleto ng ID at beripikasyon ng adres.

Paano kung ayaw kong beripikahin ang account ko?

Ang mga taong ayaw magberipika ng kanilang ID o adress ay maaari pa rin magpatuloy na gumamit ng mga serbisyo pero sasailalim sila sa trade at limitasyon ng wallet na ilalagay para sa mga hindi beripikadong user.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa