Mga kinakailangan sa beripikasyon ng ID

Ang beripikasyon ng ID ay mahalagang aspekto ng pagtatatag ng matagumpay na profile ng Paxful. Nakalista ng artikulong ito ang pangunahing mga kahilingan para sa mabilis at matagumpay na beripikasyon ng ID. Ang mga kahilingan ay ang sumusunod:

 • Dapat 18 taon ka o mas matanda.
 • Dapat mayroon kang balidong email address.
 • Tanging mga personal na dokumento lang ang maaaring gamitin.
 • Tanging sumusunod na uri ng mga ID ang tatanggapin:
  • Pasaporte
  • Pambansang ID card (sa bagong format)
  • Lisensya sa pagmamaneho
  • Card sa pagboto (Nigeria lang)
  • Tax ID
  • Domestikong pasaporte (Russia lang)

 • Ang mga dokumento ng ID ay dapat may bisa hanggang sa petsa ng pagsusumite ng kahilingan sa beripikasyon.
 • Hindi tinatanggap ang format ng mga dokumentong ID.
 • Dapat na litrato mo ang selfie at hindi naka-scan na litrato mo.
 • Lahat ng file na in-upload ay dapat orihinal. Hindi puwedeng i-edit.
 • Lahat ng file ay dapat makita nang malinaw, mataas ang kalidad, JPEG format, lahat ng impormasyon ay dapat nababasa, hindi dapat natatakpan ng anumang takip ng pasaporte o ibang mga bagay.
 • Ang impormasyon sa dokumento ay dapat angkop sa impormasyong binigay sa form.
 • Kung ang dokumento mo ay nakasulat sa wika na hindi gumagamit ng alpabetong Ingles, maaari mo pa ring gamitin ito para sa beripikasyon. Kung ang katutubo mong wika ay hindi pa suportado ng aming verification provider, makakatanggap ka ng mensaheng: Hindi Suportadong ID.
 • Ang bansa kung saan ikaw ay isang mamamayan ay wala sa aming listahan ng mga naka-ban na bansa.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa