Mga kinakailangan sa beripikasyon ng adres

Ang beripikasyon ng adres ay mahalagang hakbang upang i-validate ang profile mo sa Paxful. Ang patunay ng adres mo ay dapat makatugon sa sumusunod na mga kinakailangan:

 • Ito ay dapat na ligal at nasusubaybayang dokumento (hal. naka-scan na mga papel, opisyal na mga download ng PDF, atbp). na ipinakikita ang buong pangalan at adres ng tirahan mo.

Halimbawa: 

  • utility bill
  • bank statement
  • credit card statement
 • Ang adres daapt ang kasalukuyan mong pisikal na adres ng tirahan (hindi tatagal nang 3 buwan). Ang P.O. box adres ay hindi tatanggapin.
 • Ang dokumento mo ay dapat Ingles (Mga titik na latin).
 • Ang dokumento mo ay dapat buong kulay at hindi dapat naka-crop.
 • Ang adres ng dokumento ay dapat tugma sa adres na inilagay mo.
 • Kapag ang dokumento mo ay nasusulat sa wika na hindi gumagamit ng alpabetong Ingles, mangyaring isalin ito at ilakip sa susunod na deklarasyon kasama ang dokumento: “Dito ay pinatutunayan ko na ang nakalakip na dokumento ay opisyal at angkop na pagsasalin ng dokumento ko (uri ng dokumento). Kapag napag-alaman, ang Paxful ay may awtorisasyon at ganap na karapatan upang suspendehin ang account mo at hindi ire-refund ang balanse dahil sa maling impormasyon (Pangalan at petsa ng pagsasalin)(Pirma)."
  Ang repaso ng nasabing kahilingan ay tatagal nang hanggang dalawang linggo.

Tingnan ang aming patnubay ng beripikasyon ng adres para sa higit pang mga detalye.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa